Refraktometri

Kalibrēšana – procedūra, kas fiksētiem nosacījumiem nosaka atkarību starp mērīšanas līdzekļa rādījumu un fiziska lieluma vērtību no atbilstošā mērvienības etalona (Likums Par mērījumu vienotību 1. pants , p.3)).
Kalibrēšanas mērķis ir nodrošināt ticamus mērījumu rezultātus. Katra organizācija nosaka kalibrēšanas kārtību (periodiskumu), pamatojoties uz savām prasībām.
Rrefraktometriem kas tiek lietoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu kalibrēšana jāveic reizi 2 gados, un to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.693
Mēs piedāvājam refraktometru kalibrēšanu mērdiapazonos:
1,30 nD ÷ 1,70 nD, Masa 0 ÷ 95 %
Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.K-231) akreditējusi laboratoriju Termes veikt refraktomeru kalibrēšanu