Industriālie ūdens skaitītāji

Kad ierīcēm ar mērīšanas funkcijām ir nepieciešama atkārtotā verificēšana un kādi akti to regulē? Lai izprastu ūdens skaitītāju  atkārtotās verificēšanas vajadzību, svarīgi zināt:

Kā var noteikt vai mērīšanas līdzekļi ir reglamentētajā jomā?

Likums Par mērījumu vienotību 7.pants  nosaka,  lai veiktu naudas norēķinus ( komerciālai lietošanai), ūdens skaitītāji jālieto reglamentētajā jomā un tiem  obligāti  jābūt verificētiem.

Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta
( Likums Par mērījumu vienotību 1.pants, p. 1.1 ).

Kārtība kādā notiek ūdens skaitītāju verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.981  „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” ūdens skaitītāju verificēšanas periodiskums ir reizi 4 gados. (Izņemot ultraskaņas vai elektromagnētiskos ūdens skaitītājus, kuriem periodiskums ir reizi 6 gados).

Industriālo ūdens skaitītāji ir ierīces ūdens tilpuma mērīšanai (m³). Ūdens skaitītāji ir domāti, lai izmērītu dzeramo  ūdens patēriņu  un arī lai veiktu naudas norēķinus par ūdeni

Mēs piedāvājam industriālo ūdens skaitītāju verificēšanu – DN (50-400) – mēr diapazonā ( 0,015-900 ) m3/h.

Lai lietotu industriālo ūdens skaitītājus un varētu veikt atkārtoto verificēšanu,  tam   jābūt vienam no sekojošiem  tipa apstiprinājumiem :

Nacionālā tipa apstiprinājuma zīme

Nacionālā pirmreizējās verificēšanas atzīme

  • EK tipa apstiprinājums saskaņā ar Eiropas Ekonomiskās Kopienas direktīva 79/830/EEC aukstā ūdens skaitītāji,  Eiropas Ekonomiskās Kopienas direktīva 75/33/EEK karstā ūdens skaitītāji un Ministru kabineta noteikumi Nr. 624  “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”

EK tipa apstiprinājuma zīme un EK pirmreizējās verificēšanas atzīme

CE atbilstības marķējums

Kalibrēšanas laboratorija Termes  akreditēta veikt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām.

Akreditācijas apliecības