Metri, lineāli

Kad ierīcēm ar mērīšanas funkcijām ir nepieciešama atkārtotā verificēšana un kādi akti to regulē? Lai izprastu metru, lineālu atkārtotās verificēšanas vajadzību, svarīgi zināt:

Kā var noteikt vai mērīšanas līdzekļi ir reglamentētajā jomā?

Likums Par mērījumu vienotību 7.pants  nosaka,  lai veiktu naudas norēķinus ( komerciālai lietošanai), metrus, lineālus  jālieto reglamentētajā jomā un tiem  obligāti  jābūt verificētiem.

Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta
( Likums Par mērījumu vienotību 1.pants, p. 1.1 ).

Kārtība kādā notiek metru, lineālu verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.981  „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” metru, lineālu verificēšanas periodiskums ir reizi 2 gad0s.

Mēs piedāvājam metru, lineālu  verificēšanu visos  mēr diapazonos.

Lai lietotu metrus, lineālus un varētu veikt atkārtoto verificēšanu,  tam   jābūt vienam no sekojošiem  tipa apstiprinājumiem :

Nacionālais tipa apstiprinājums (visi izsniegtie tipa apstiprinājumā numuri uzradīti Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā);

         EK tipa apstiprinājuma zīme un EK pirmreizējās verificēšanas atzīme

EK tipa apstiprinājums saskaņā ar  Eiropas parlamenta un Padomes direktīvu 2014/32/ES  Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū (spēkā no 20.04.2016.)  un Ministru kabineta noteikumi Nr 671  “ Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem“

  CE atbilstības marķējums

Kalibrēšanas laboratorija Termes  akreditēta metru, lineālu  verificēšanu Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 1702o:2012 prasībām

Akreditācijas apliecība